top of page

Aktivní léto s doučováním na Krašovské 2022Spolek Talent4you na základě Výzvy MŠMT na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro neziskové organizace připravil Letní kempy 2022 aneb „Aktivní léto s doučováním na Krašovské“. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci Letních kempů 2021, které v rámci Výzvy MŠMT úspěšně proběhly již v loňském roce.


Projekt budou absolvovat žáci plzeňských škol, kteří na jejich doporučení splňují podmínku sociálního znevýhodnění např. žijí v prostředí nebo v lokalitách sociálně ohrožených nebo žijí v prostředí, kde nejsou dlouhodobě dostatečně podporovány k přípravě na vzdělávání. Projekt je také určen pro žáky, kteří jsou znevýhodněni z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li jejich znevýhodnění spojeno s nedostatkem znalostí vyučovacího jazyka apod. Součástí bude podpůrná komunikace s každým zapojeným žákem a v případě nezletilého žáka i jeho rodinou či zákonným zástupcem. Nedílnou součástí realizace doučování je související komunikace se školou, kterou žák navštěvuje.

Vzdělávací aktivity budou respektovat příslušný Rámcový vzdělávací program: tato část letních kempů bude přizpůsobena věkové skupině zapojených dětí a potřebám škol, vyplývajícím z absence výuky během uplynulého školního roku. Další bloky v rámci jednoho dne budou věnovány volnočasovým aktivitám, přičemž preferovány budou pohybové aktivity se zaměřením na posilování všestranné pohybové gramotnosti. Bloky vzdělávacích i pohybových aktivit budou probíhat v areálu Krašovská Aktivity centra Plzeň. Toto největší městské zařízení v Plzni disponuje i rozsáhlými venkovními plochami a sportovišti, kde budou probíhat převážně volnočasové aktivity. Více o zařízení na www.krasovska.cz.

V rámci tohoto projektu bude podpořeno posilování sociálních vztahů s vrstevníky, vzájemná spolupráce dětí a lektorů, obnova pracovních a studijních návyků dětí, bude podpořen zájem dětí o vzdělávání, bude navyšována duševní pohoda a duševní zdraví dětí, dojde k podpoře zdravého životního stylu a významnému posílení pohybových aktivit dětí. Projekt umožní i další možnosti vzdělávání např. formou výukových programů s tématikou o etiketě, mediální výchovy nebo návštěvy muzeí, science-center, zoologických zahrad, technoparků apod.

Projektu se zúčastní plzeňské školy, a to v úzké spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

Comments


bottom of page