top of page

Letní kempy 2022 aneb „Aktivní léto s doučováním na Krašovské“


Spolek Talent4you na základě Výzvy MŠMT na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro neziskové organizace připravil Letní kempy 2022 aneb „Aktivní léto s doučováním na Krašovské“. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci Letních kempů 2021, které v rámci Výzvy MŠMT úspěšně proběhly již v loňském roce.

Projekt absolvovali žáci plzeňských škol, kteří na jejich doporučení splňují podmínku sociálního znevýhodnění např. žijí v prostředí nebo v lokalitách sociálně ohrožených nebo žijí v prostředí, kde nejsou dlouhodobě dostatečně podporovány k přípravě na vzdělávání. Tento projekt byl také určen pro žáka, který je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li jeho znevýhodnění spojeno s nedostatkem znalostí vyučovacího jazyka apod. Nedílnou součástí realizace doučování byla související komunikace se školou, kterou žák navštěvuje.

Vzdělávací aktivity respektovaly příslušný Rámcový vzdělávací program: tato část letních kempů byla přizpůsobena věkové skupině zapojených dětí a potřebám škol, vyplývajícím z absence výuky během uplynulého školního roku. Další bloky v rámci jednoho dne byly věnovány volnočasovým aktivitám, přičemž preferovány byly pohybové aktivity se zaměřením na posilování všestranné pohybové gramotnosti. Bloky vzdělávacích i pohybových aktivit probíhaly opět v areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň – největším městském zařízení v Plzni. Krašovská vlastní rozsáhlé venkovní plochy a veřejná sportoviště, které byly využívány, a to převážně k volnočasovým aktivitám. Více o zařízení najdete na www.krasovska.cz

V rámci tohoto projektu bylo podpořeno posilování sociálních vztahů s vrstevníky, vzájemná spolupráce dětí a lektorů, obnova pracovních a studijních návyků dětí, dále byl podpořen zájem dětí o vzdělávání, byla navyšována duševní pohoda a duševní zdraví dětí, došlo i k podpoře zdravého životního stylu a významnému posílení pohybových aktivit dětí. Projekt umožnil i další možnosti vzdělávání např. formou výukových programů s tématikou o etiketě, mediální výchovy nebo návštěvy okolních míst apod.

Projektu se zúčastnily plzeňské školy, a to v úzké spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Následně po skončení kempů probíhala se školami vzájemná komunikace, kde jsme školám předali od vyučujících hodnocení žáků příslušné školy. Ta pak následně výstupy zhodnotila a poskytla i nám zpětnou vazbu.

Smysl těchto kempů vnímáme jako velmi potřebný a rádi bychom se v příštím roce opět projektu zúčastnili. Máme dobrý ohlas jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak i od vedení škol. O projekt se zajímala i česká televize a další média, s kterými jsme v rámci propagace vytvořili fotogalerii a videa.Comments


bottom of page